04 شهریور
2:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات

کشف استعداد ذاتی در برندسازی شخصی

21 مرداد
2:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات

برند سازی شخصی

23 تیر
2:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات

Building Your Personal Brand